Caràcter propi

CARÀCTER PROPI

JUSTIFICACIÓ

La Llei Orgànica del Dret a l’educació, en els seus articles 22 i 52, estableix que:

 

“Els centres educatius tenen el dret a definir el seu Caràcter Propi, és a dir, a expressar públicament la seva identitat i el tipus d’educació que ofereixen a la societat”.

 

En síntesi, el contingut d’aquest document pretén donar resposta a tres preguntes:

·       Quina és la identitat del Centre “COR DE MARIA”?

·       Quin tipus d’educació ofereix?

·       Com s’organitza per a donar aquest servei a la societat?

IDENTITAT

·       Fa present l’església en la seva funció educadora.

·       Segueix la línia educativa que llegà a la Congregació de les Missioneres Esclaves de l’Immaculat Cor de Maria, la seva Fundadora: M. Esperança González Puig.

·       Promou la formació integral dels alumnes, segons la concepció cristiana del món, de la vida i de l’home.

·       Ofereix un servei a la societat i integra la seva acció en el medi sociocultural en què es troba.

COM EDUCA?

Ofereix a l’alumne els valors necessaris per a la formació i desenvolupament de la seva personalitat.

Prepara als alumnes per a ser constructors de la pau, de la veritat i de la justícia.

Facilita l’accés a les diferents manifestacions de la cultura del nostre temps, a la interpretació i valoració crítica de la realitat.

·       Educa en i per a la llibertat, en la cooperació i la solidaritat.

·       Orienta als nens/es per a que sàpiguen prendre opcions responsables que donin un sentit transcendental a la seva vida.

·       Imparteix educació religiosa i catequesi a partir d’un projecte integral d’iniciació i maduració en la fe.

·       Celebra la fe, comunitària i personalment, en un marc de respecte i llibertat.

·       Estimula les inquietuds religioses, socials i pastorals de la Comunitat Educativa i els ofereix resposta a través dels Grups Apostòlics i Associacions.

COM DESENVOLUPA LA SEVA ACTIVITAT?

NIVELL PEDAGÒGIC

·       Segueix una pedagogia actualitzada que fomenta la creativitat de l’alumne per tal d’afavorir el desenvolupament de les seves capacitats i destreses.

·       Atén la diversitat del seu alumnat.

·       Potencia en els nens la seva capacitat de comprensió i tolerància.

·       Fomenta el seu desenvolupament intel·lectual mitjançant tècniques d’aprenentatge.

·       Posa les noves tecnologies al servei dels alumnes.

·       Afavoreix les diferents maneres de treball en equip.

·       Potencia la relació personal Tutor-Alumne.

·       Empra un sistema d’avaluació que permet verificar la qualitat de l’acció educativa.

·       Promou activitats escolars i extraescolars que afavoreixen l’educació del “temps de lleure” i desperten interès i aficions en els alumnes.

·       Procura que el lema de la M. Esperança: “M’AGRADA QUE ESTIGUEU CONTENTS” es visqui a la feina i en les relacions interpersonals.

NIVELL ORGANITZATIU:

·       La nostra Comunitat Educativa es composa de : l’entitat Titular, el Claustre de Professors, el Personal d’administració i Serveis, Pares i Alumnes.

·       L’entitat Titular és responsable d’expressar i donar continuïtat als principis que defineixen el tipus d’educació que el Centre ofereix.

·       Els Professors són, dins l’escola, els educadors per excel·lència. Realitzen la seva tasca formativa en respecte i coherència amb el Caràcter Propi del Centre. Col·laboren en la preparació, realització i avaluació del Projecte Educatiu.

·       El Personal d’administració i Serveis col·laboren, segons les seves competències, en la bona marxa del Centre.

·       Els Pares, com a principals responsables de l’educació dels seus fills, participen i col·laboren en les activitats que es realitzen al Centre, especialment mitjançant l’AMPA i el Consell Escolar.

·       Els Alumnes són els protagonistes de la seva formació. Intervenen activament en la vida del Centre segons les exigències pròpies de la seva edat i assumeixen responsabilitats proporcionades a la seva capacitat.

·       EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR és el document que precisa els àmbits i nivells de participació dels diferents Estaments que formen la Comunitat Educativa, dins la legislació vigent.