Participació dels pares i mares a l´escola

Entenem que l’educació d’un nen/a és una acció compartida entre l’escola i les famílies, i que, per tant és importantíssim que ambdues parts vagin en una mateixa direcció..

Agraïm la confiança que ens demostreu en inscriure els vostres fills/es al centre, però també demanem la vostra col·laboració per dur a terme de la millor manera possible la nostra tasca.

HORARIS

Educació Infantil : Educació Primària:.

matí de 9 – 13 h matí de 9 – 13 h

tarda: de15 a 17h tarda: de15 a 17h

ENTRADES I SORTIDES

Ed. Infantil: porta c/La Jonquera.

Ed. Primària: porta c/ Isabel II

Si us plau, respecteu els horaris d’entrada i sortida.

Cal evitar que els nens que esperen per entrar a l’escola o en surten, corrin perills innecessaris: que no es repengin o saltin la barana o bancs, que no juguin al mig del carrer, que no creuin el carrer sense mirar.

Quan els responsables legals no vinguin a recollir l’alumne a l’hora de sortida i el centre no pugui contactar amb els pares, s’avisarà als mossos d’esquadra per tal de que l’alumne quedi sota la seva custodia.