Prioritats generals del centre

1.   L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents i administratives del centre.

2.   L’escolarització inclusiva de tot l’alumnat atenent les necessitats educatives de l’alumnat i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la màxima participació en els entorns escolars ordinaris.

3.   El desplegament de l’organització, objectius i continguts de totes les àrees, establint com a finalitat central el desenvolupament de les competències bàsiques: les comunicatives per comprendre i expressar la realitat; les metodològiques, per activar l’aprenentatge; les personals, per al desenvolupament i l’afirmació de la identitat pròpia; i les específiques centrades en conviure i habitar el món.

4.   L’assoliment per part de tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia en l’aprenentatge.

5.   L’impuls d’un projecte plurilingüe en el qual el català, com a eix vertebrador, s’articuli de manera coherent amb l’ensenyament de les altres llengües i les altres àrees, tot establint acords per relacionar les diferents estratègies didàctiques.

6.   L’impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, avançant en experiències d’introducció de la llengua estrangera al parvulari.

7.   La integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament i aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees del currículum.

8.   La integració en els processos d’ensenyament i aprenentatge de continguts vinculats a la coeducació, la convivència, l’educació ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la lectura.

9.   La coordinació entre el professorat de parvulari i primària per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes.