Educació per a l´adquisició de les competències bàsiques

 

 

 

OBJECTIUS

 Assolir un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia en l’aprenentatge.

 

LÍNIES D’ACTUACIÓ

1. Partir de metodologies actives que permetin als nostres alumnes adquirir els coneixements, habilitats i actituds adequats en acabar l’etapa d’Educació Primària.

2. Tractar les competències bàsiques de manera transversal des de les diferents àrees del currículum

 

CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR

1.Treballar en agrupaments flexibles les àrees instrumentals.

2. Revisar periòdicament les programacions d’aula per tal d’assolir els objectius proposats.

3. Tenir en compte de treballar les competències bàsiques des de totes les àrees del Currículum. 

4. Realitzar treballs interdisciplinaris – projectes- en els diferents cicles.

5. Buscar l’aplicabilitat dels aprenentatges realitzats a classe a l’entorn de l’alumne.