Educació en la diversitat

OBJECTIUS

1. Organitzar l’activitat docent tenint en compte les característiques del seu alumnat i la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge.
2. Dur a terme una acció tutorial i a una orientació de l’alumnat per tal de potenciar el seu creixement personal i al mateix temps contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació de l’alumnat i de les seves famílies

LÍNIES D’ACTUACIÓ

1. Planificar l’activitat docent tenint en compte les característiques de l’alumnat i la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge

2. Buscar la col·laboració amb la família i l’assessorament de diferents professionals per desenvolupar adequadament l’atenció a la diversitat

CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR

1.Adequar els objectius i activitats de la programació a les característiques de l’alumnat, de manera que es disposi d’un ampli ventall de recursos per atendre a tot l’alumnat – tant el que manifesta dificultats en el procés d’aprenentatge, com el que té altes capacitats intel·lectuals- .

2.Atenció i seguiment individualitzat o en petit grup, dels alumnes nouvinguts o que presenten dificultats puntuals en alguns aprenentatges.

3. Portant a terme una acció tutorial que afavoreixi el desenvolupament personal, l’orientació escolar i la convivència i cooperació en el grup classe.