Educació de qualitat per a tothom

OBJETIUS

 

1.Atendre, des d’un plantejament global, a les necessitats educatives de l’alumnat, amb una escolarització inclusiva i fomentant la màxima participació en els entorns escolars.

 

2.Consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe que queda reflexat al projecte lingüístic

 

3.Impulsar l’aprenentatge de llengües estrangeresPortar a terme una metodologia oberta, didàctica i flexible que faci possible integrar en tot moment els avenços pedagògics amb la fi de mantenir una constant actualització, afavorint la formació permanent del professorat i la qualificació professional de tots els que participem en l’acció educativa

4. Portar a terme una metodologia oberta, didàctica i flexible que faci possible integrar en tot moment els avenços pedagògics amb la fi de mantenir una constant actualització, afavorint la formació permanent del professorat i la qualificació professional de tots els que participen en l’acció educativa.

 

5.Vetllar per a una bona coordinació entre el professorat de parvulari i primària per afavorir la coherència del procés educatiu i la millora dels aprenetatges dels alumnes

 

LINIES D´ACTUACIÓ

 

1. Revisar els continguts establerts en el currículum i proposats als alumnes per a l’aprenentatge, en funció de les finalitats de l’educació.

 

2. Fomentar l’actuació, com escola, que faciliti l’atenció a la diversitat cultural, la diversitat de capacitats, interessos i motivacions, la diversitat d’estils i ritmes d’aprenentatge,

 

3. Renovar del Projecte Curricular de centre (PCC)

4. Utilitzar la llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, com a llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les activitats internes i externes de la comunitat educativa: les activitats orals i escrites, les exposicions del professorat, el material didàctic, els llibres de text i les activitats d’aprenentatge i d’avaluació. Així mateix, les reunions, els informes,les comunicacions.

 

5. Fer una bona planificació i seqüenciació dels continguts en el marc del Projecte Lingüístic del Centre.

 

6. Introduir, amb caràcter general, la llengua estrangera (Anglès) a l’Educació Infantil, partint d’un aprenentatge oral de la llengua fins a aconseguir els coneixements adequats tant a nivell oral com escrit en acabar l’Etapa de Primària.

 

7. Revisió dels mètodes didàctics emprats en les programacions de les diferents àrees i preparació i ús del material didàctic.

 

8. Orientar el treball dels alumnes, per tal de definir una línia metodològica coherent i eficaç.

 

9.Programar el Pla de Formació Permanent de tots els que participen en l’acció educativa, atenent a les diferents necessitats d’actualització.

 

CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓN ESCOLAR

 

1. Revisió periòdica de les programacions en les sessions de setembre i juny i durant tot el curs en les reunions de cicle i de tutors.

 

2. Revisió i actualització del Pla d’Acollida per tal d’afavorir la integració de l’alumne en tots els àmbits escolars.

 

3. Atendre i respectar el procés d’aprenentatge de cada alumne, tenint en compte les seves capacitats i el seu nivell maduratiu.

 

4. Coordinació amb altres institucions per atendre i fer  seguiment d’aquells alumnes que poden requerir algun tipus d’atenció individualitzada.  

 

5. Aplicació al llarg de l’etapa d’Educació Primària la distribució de grups flexibles per treballar Llengües i Matemàtiques.

 

6. Potenciar la Programació Valors-Pastoral de manera generalitzada a la metodologia de les aules, per tal d’afavorir el desenvolupament personal que volem aconseguir.

 

7. Revisió periòdica del Projecte Lingüístic.

 

8. Garantir que les metodologies i els agrupaments de l’alumnat afavoreixin les interaccions per millorar l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana.

 

9. Vetllar per l’ús de la llengua catalana, com a llengua de comunicació habitual en el centre

 

10. Realitzar una bona planificació dels continguts de llengua estrangera que asseguri un aprenentatge cíclic i una programació coherent des del primer contacte amb la llengua fins a l final de l’Educació Primària

 

11. Potenciar l’actualització personal i professional de tot l’equip pedagògic mitjançant un Pla de Formació Permanent amb participació en cursos de formació.

 

12. Mitjançant el Pla d’Avaluació Interna promoure l’avaluació dels mecanismes pedagògics i organitzatius de l’escola.

 

13 Programar, des de principi de curs, un calendari de reunions i actuacions de caire pedagògic i organitzatiu.